Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 16 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  cyfrową swojej strony internetowej http://www.p16.lublin.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 16 w Lublinie, ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

tel: 81 466 47 28

e-mail: poczta@p16.lublin.eu

www.p16.lublin.eu

 

Data publikacji strony internetowej: rok 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.07.30

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących niezgodności :

 • brak dostępności cyfrowej części plików;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów;
 • brak opisów alternatywnych publikowanych zdjęć i infografik;
 • brak możliwości nawigacji strony z poziomu samej klawiatury;
 • częściowy brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej;

Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej Przedszkola nr 16 w Lublinie zaistniał z uwagi na fakt, że:

 • zostały one opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu.

 

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek, w którym mieści się Przedszkole nr 16 w Lublinie, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim.

 • Dojazd transportem publicznym MPK od ul. Krężnickiej (przystanek Szkoła 01 i 02). Z przystanku trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.
 • Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku po wcześniejszej informacji telefonicznej o takiej potrzebie.
 • Aby wejść do budynku przy wejściu głównym należy pokonać 7 schodków oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz.
 • Budynek jest trzypoziomowy – aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody (po 13 stopni). W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Przedszkola nr 16 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Marta Guz, Dyrektor Przedszkola nr 16 w Lublinie; adres e-mail: poczta@p16.lublin.eu

Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 47 28

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej: dyrektor  P16, p. Marta Guz

Telefon: 81 466 47 28

e-mail: poczta@p16.lublin.eu

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie wydano dnia:  01.03.2020r.