GRUPA III -SOWY

KWIECIEŃ

Tematyka:

 1. Święta, święta, biją dzwony.
 2. Wielkanoc
 3. Z kulturą za pan brat.
 4. Jestem kulturalny

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

– wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów,  wierzeń,  sposobów  myślenia  i  zachowania,  norm  postępowania  itp.  z  pokolenia  na  pokolenie; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom

– poznanie  zwyczajów  ludowych  związanych  z  Wielkanocą  charakterystycznych  dla regionu Lubelszczyzny; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz czytania; kształtowanie myślenia  operacyjnego dzieci; rozbudzanie  zainteresowania  najbliższym  regionem,  jego  przeszłością, tradycjami

– wprowadzenie owalu, rozpoznawanie i podawanie nazwy kształtu, budowanie pojęcia; rozwijanie intuicji geometrycznych podczas konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia; zachęcanie do współpracy i współdziałania

– wprowadzenie piosenki „Święta Wielkanocne”, pamięciowe opanowanie tekstu; kształcenie umiejętności wyraźnego śpiewu umiarkowanym głosem; uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowań do świąt

–  zapoznanie  ze  sposobem  wykonania  kartki  świątecznej;  kształtowanie  umiejętności redagowania życzeń; rozbudzanie ciekawości poznawczej podczas obserwacji doświadczeń i uczestniczenia w nich

– wprowadzenie pojęcia palma; poznanie tradycji święcenia palm wielkanocnych; doskonalenie umiejętności pracy w zespołach; uświadamianie roli i znaczenia tradycji

– wprowadzenie pojęć pisanki, kraszanki; kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; rozwijanie umiejętności czytania; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą

– rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu; kształtowanie myślenia operacyjnego; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą; uświadamianie symboliki koszyka wielkanocnego i jego roli w tradycji

– wprowadzanie pojęć określających cechy: lukrowana, kajmakowy, faszerowane; kształcenie umiejętności tworzenia wyrażeń poprawnych gramatycznie; wprowadzanie atmosfery radości; zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny, grupy przedszkolnej itp.

– zapoznanie z tradycją śmigusa-dyngusa; kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej; kształtowanie umiejętności dokonywania oceny; uświadamianie, że nie wszyscy akceptują niektóre tradycyjne zachowania; kształtowanie postawy zrozumienia

– wprowadzenie  pojęcia  szacunek  odnoszącego  się  do  osób,  przedmiotów,  zwierząt, miejsc uznawanych za ważne; kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotom, zwierzętom w najbliższym otoczeniu; uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach

– wprowadzenie liter f, F; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich

– badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi; dostrzeganie różnorodności i piękna w wiosennej przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów; uświadamianie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależności od ich roli; kształtowanie świadomości ekologicznej

– wprowadzenie pojęcia koncert; rozwijanie myślenia logicznego i wrażliwości słuchowej; kształtowanie  sprawności  fizycznej  i  koordynacji  ruchowo-słuchowo-wzrokowej;  uświadamianie  roli właściwego zachowania się podczas koncertów w zależności od rodzaju muzyki i miejsca

–  wprowadzenie nazw dźwięków gamy C-dur do czytania; rozwijanie ciekawości poznawczej podczas obserwacji doświadczenia; kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki – tempo, charakter, barwę

– poszerzanie  słownika  czynnego  dzieci  o  pojęcia  scenariusz,  scenarzysta;  rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania; uświadamianie konieczności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej

– wzbogacanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem: aktor, scenografia, kukiełka, marionetka, scena itp.; rozwijanie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; budowanie zespołu przez podejmowanie wspólnych działań

– wprowadzenie cyfry 9; poszerzanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie logicznego myślenia; stwarzanie okazji do koncentrowania uwagi na osobach i kierowanych przez nie poleceniach

– poznanie  tekstu  i  melodii  „Piosenki  lalkarza”;  rozwijanie  słuchu  muzycznego  dzieci; kształtowanie umiejętności różnicowania kierunku linii melodycznej; uświadamianie znaczenia muzeów dla tradycji i kultury

– poznanie prostych sposobów samodzielnego wykonania zabawek; wprowadzenie pojęcia etnograf; kształtowanie sprawności manualnej podczas działania; rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci w planowaniu i realizacji założeń; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości do budowania właściwych relacji w grupie

           

 

LUTY

Tematyka:

 1. Sport to zdrowie
 2. Dbam o zdrowie
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze podróże

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • poznanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych; rozumienie pojęcia uczciwość; zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem; poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych – dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej; poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania
 • poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia; rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej oraz ograniczenia cukrów, zachęcenie do spożywania warzyw;
 • kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otocznia;
 • zapoznanie z różnymi pojazdami poruszającymi się w powietrzu, ćwiczenie logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań technicznych dzieci doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenia ich na powietrzne, wodne i lądowe;
 • nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej;
 • rozwijanie zainteresowań  poznawczych  dzieci,  ciekawości  świata,  pokazywanie  jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej;
 • zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami), sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów; zapoznanie z terminem polarnik;
 • zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia; poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata, rozwijanie umiejętności czytania, poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących;
 • poznanie liter s, S; n, N; r, R; g, G ; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów i umiejętności rozwiązywania rebusów; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;
 • wprowadzenie cyfry  6i 7,  doskonalenie  umiejętności  dokładnego  przeliczania; ;rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech;
 • poznanie piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych; rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki, rozwijanie umiejętności przekładania rytmu dźwiękowego na rytm ruchowy; czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej ogólnej;