GRUPA III -SOWY

LUTY

Tematyka:

 1. Sport to zdrowie
 2. Dbam o zdrowie
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze podróże

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • poznanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych; rozumienie pojęcia uczciwość; zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem; poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych – dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej; poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania
 • poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia; rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej oraz ograniczenia cukrów, zachęcenie do spożywania warzyw;
 • kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otocznia;
 • zapoznanie z różnymi pojazdami poruszającymi się w powietrzu, ćwiczenie logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań technicznych dzieci doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenia ich na powietrzne, wodne i lądowe;
 • nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej;
 • rozwijanie zainteresowań  poznawczych  dzieci,  ciekawości  świata,  pokazywanie  jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej;
 • zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami), sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów; zapoznanie z terminem polarnik;
 • zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia; poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata, rozwijanie umiejętności czytania, poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących;
 • poznanie liter s, S; n, N; r, R; g, G ; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów i umiejętności rozwiązywania rebusów; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;
 • wprowadzenie cyfry  6i 7,  doskonalenie  umiejętności  dokładnego  przeliczania; ;rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech;
 • poznanie piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych; rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki, rozwijanie umiejętności przekładania rytmu dźwiękowego na rytm ruchowy; czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej ogólnej;