Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć edukacyjnych, w tym zajęć z języka angielskiego, realizowanych w ramach podstawy programowej, w naszym przedszkolu oferujemy dzieciom różnorodne formy aktywności, będące odpowiedzią na przejawiane przez nie potrzeby i zainteresowania. Część z nich organizowana jest doraźnie, w postaci rozmaitych zabaw, niejednokrotnie inicjowanych przez same dzieci. Inne przyjmują formę cyklicznie powtarzających się zajęć pod szyldem „Kół zainteresowań”.

Ponadto wszystkie chętne przedszkolaki będą miały możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej w rozumieniu profilaktyki wad postawy. Przedszkole zapewnia również terapię logopedyczną dzieciom wymagającym tej formy opieki specjalistycznej. Zajęcia z języka angielskiego od 2015 odbywają się w ramach podstawy programowej i uczestniczą w nich wszystkie dzieci w wieku 3-7lat uczęszczające do przedszkola.


 

JĘZYK ANGIELSKIJęzyka angielskiego dzieci uczą się poprzez różnego rodzaju gry i zabawy. Dzieci słuchają i śpiewają angielskie piosenki, recytują ‘chanty’, naśladują czynności, odgadują nazwy angielskich słów itp. Wszystko to odbywa się poprzez zabawę dzięki czemu dzieci naturalnie i automatycznie przyswajają język. Wszystkie polecenia i komentarze są konstruowane po angielsku aby umożliwić im jak najlepsze i najszybsze poznanie języka.


 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNEZajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy indywidualnej oraz w grupach 2-4 osobowych. Zarówno metody pracy, czas, jak i pomoce logopedyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Praca terapeutyczna obejmuje min:


diagnozę logopedyczną dzieci we wszystkich grupach wiekowych,


terapię wad wymowy,


rozwijanie słownika czynnego i biernego dzieci,


doskonalenie umiejętności poprawnego i pięknego wypowiadania się,


ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia,


w razie potrzeby – skierowanie do różnych specjalistów, którzy mogą pomóc w przezwyciężaniu różnych trudności dzieci.


DO POBRANIA:

Ćwiczenia logopedyczne .DOCX

Ćwiczenia logopedyczne .PDF


 

GIMNASTYKA KOREKCYJNAGimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewninienie wszechstronnego rozwoj fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:


korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego,


niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,


doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.


 

Poprzez zajęcia korekcyjne staramy się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staramy się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.