Koncepcja pracy przedszkola

Modyfikacja z dnia 31 sierpnia 2016r

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U, 2015 ,poz 1270); Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszko0lnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2016 poz.895) Ustawa o systemie oświaty oraz akta wykonawcze do ustawy; Statut Przedszkola.

  

Nadrzędnym celem pracy naszego przedszkola jest

 rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

 1. Organizujemy pracę w oparciu o obowiązującą politykę oświatową państwa.
 2. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
 3. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 4. Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
 5. Pragniemy, aby nasi Wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia.
 6. Chcemy, aby dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych.
 7. Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w nauczycielach i specjalistach.
 8. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
 9. Gwarantujemy wysoką jakość pracy przedszkola poprzez stosowanie aktywnych metod pracy z dzieckiem, realizację autorskich programów i nowatorskich rozwiązań.
 10. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 11. Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu.
 12. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 13. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 14. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku lokalnym.
 15. Dbamy o odpowiednie wyposażenie i bazę dydaktyczną przedszkola oraz estetykę wyglądu znajdujących się w nim pomieszczeń.
 1. CELE I ZADANIA:

 

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie jego indywidualnych zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.
 • Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności do współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 • Kształtowanie różnego rodzaju nawyków, sprawności i umiejętności umożliwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 • Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Wspieranie aktywności i samodzielności dziecka.

 

 1. MODEL ABSOLWENTA:

 Dziecko kończące przedszkole :

 wykazuje:

 • umiejętności określone w poszczególnych obszarach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • zainteresowanie otaczającym światem, chęć poznawania czegoś nowego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw i przekonań;
 • samodzielność;
 • odporność na stres, sytuacje problemowe, konflikty kolegami;

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób;
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 • podstawową wiedzę o świecie;

potrafi:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia w grupie;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie, reprezentować grupę;
 • mówić o swoich pomysłach, osiągnięciach i sukcesach;
 • wykazywać inicjatywy w działaniu;
 • wyrażać swoich uczuć

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cel główny:

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci.

Cele szczegółowe:

 • Dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola;
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców;

Zasady współpracy przedszkola z rodzicami:

 • Motywacja do działania – współpraca musi być dobrowolna, świadoma, przynosić korzyści obu stronom;
 • Partnerstwo – prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców są równoważne. Obie strony są cenne i pełnowartościowe;
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych – uzgodnienie realizowania tych samych celów, metod i form pracy wychowawczej;
 • Systematyczność kontaktów – stałe, systematyczne angażowanie się w życie przedszkola.

Zadania do realizacji:

 • Rozpoznawanie warunków życia i sytuacji domowej dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy;
 • Informowanie rodziców na temat osiągnięć dzieci, trudności adaptacyjnych, zachowań niepokojących;
 • Przedstawianie wyników diagnozy oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • Uzgodnienie kierunku oddziaływań wychowawczych – ujednoliconych w domu i przedszkolu;
 • Przygotowanie i realizacja pogadanek oraz prelekcji dla rodziców;
 • Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Cel główny:

Stworzenie dziecku optymalnych warunków do realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w harmonii z otaczającym je środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe:

 • Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym;
 • Promowanie osiągnięć przedszkola, dzieci i nauczycieli;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej;
 • Podejmowanie działań na rzecz wzajemnego rozwoju placówki i środowiska lokalnego;
 • Poszerzanie bezpośrednich doświadczeń dziecka w styczności ze światem nauki, techniki, kultury i przyrody;
 • Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych;

Zadania do realizacji:

 • Organizacja imprez przedszkolnych skierowanych do społeczności lokalnej;
 • Podejmowanie działań we współpracy z lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej;
 • Udział w projektach zewnętrznych będących poszerzeniem oferty edukacyjnej przedszkola;
 • Pozyskiwanie partnerów i sponsorów wspierających statutową działalność przedszkola;
 • Publikowanie na łamach strony internetowej osiągnięć przedszkola, dzieci i nauczycieli;
 • Wyeksponowanie na terenie przedszkola dziecięcych prac plastycznych, dyplomów i innych form wyróżnień dzieci i nauczycieli;
 • Udział w społecznych akcjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • Organizacja wycieczek poznawczych przybliżających specyfikę lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego oraz różnorodnych wydarzeń kulturalnych;
 • Uwzględnianie w planach pracy tematyki o charakterze patriotycznym, religijnym i ludowym;
 • Pielęgnowanie przedszkolnych tradycji: „Urodziny Kubusia Puchatka”, „Zabawa andrzejkowa”, „Mikołajki”, „Wieczór wigilijny”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Powitanie wiosny – Korowód wiosenny”, „Święto rodziny”, „Dzień Dziecka”;
 • Kształtowanie u wychowanków postawy otwartości i tolerancji na różnorodność fizyczną, rasową, kulturową i wyznaniową.

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola nie jest sztywnym, formalistycznym dokumentem – pragniemy, aby pomagała nam w kreatywnym i wizjonerskim podążaniu w przyszłość z naszymi wychowankami, aby służyła całej społeczności przedszkola.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 16 w Lublinie jest każdorazowo modyfikowana w przypadku wniesienia przez rodziców i radę pedagogiczną wartościowych propozycji i zmian.