Organizacja pracy Przedszkola w roku szkolnym 2020-2021

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 16

W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00.
 • Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wniosku rekrutacyjnym – jest to istotne ze względu na dopuszczalną ilość dzieci w grupie oraz godziny pracy nauczycieli z poszczególnych grup.
 • Lista obecności sprawdzana jest do godz. 8.10 – w przypadku późniejszego przyprowadzania dziecka konieczne jest telefoniczne poinformowanie przedszkola do godz. 8:00 o obecności dziecka danego dnia (nr tel. 661 391 288 lub 81 750 09 78).
 • Dzienny pobyt dzieci w przedszkolu przebiega według pewnego schematu, określonego w ramowym rozkładzie dnia, różnym dla dzieci młodszych i starszych. Szczegółowy „rozkład jazdy” znajdą Państwo w zakładce: http://p16.lublin.eu/o-nas/ramowy-rozklad-dnia/
 • Dzieci przydzielone są do trzech grup zróżnicowanych wiekowo: GRUPA I – dzieci 3-4letnie, GRUPA II – dzieci 4-5letnie i GRUPA III – dzieci 5-6letnie. POZNAJCIE NAS!
 • Do każdej grupy przydzielone są na stałe dwie nauczycielki oraz woźna oddziałowa, w grupie maluszków również pomoc nauczyciela. TUTAJ przedstawiamy kadrę i personel Przedszkola.
 • Od pierwszego dnia w przedszkolu każdy przedszkolak potrzebuje: obuwia na zmianę (antypoślizgowe, najlepiej na jasnej podeszwie, w odpowiednim rozmiarze, które dziecko samodzielnie potrafi założyć, podpisane); oraz kompletu ubrań na przebranie (bielizna, skarpetki, spodnie, koszulka) do pozostawienia w indywidualnej siateczce w szatni;
 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo komplet dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych do zapoznania się i zaaprobowania oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy poszczególnych grup, w tym kod do elektronicznej rejestracji obecności dziecka w przedszkolu.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w przedszkolu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z istniejącą pandemią  w placówkach przedszkolnych nadal obowiązuje podwyższony reżim sanitarny, wynikający z wytycznych przeciwepidemicznych określonych przez GIS z dnia 26.08.2020r. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do następujących zaleceń:

 • Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera jeden rodzic/opiekun, bez osób towarzyszących, np. starszego rodzeństwa;
 • Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce (dozownik z płynem umieszczony jest tuż za drzwiami wejściowymi do przedszkola);
 • Osoba dorosła wchodząca na teren przedszkola ma obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą;
 • Na terenie przedszkola należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5m od pozostałych osób – należy to uwzględnić przed wejściem do szatni, w przypadku, gdy znajdują się w niej już inni rodzice/opiekunowie.
 • Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do sal oraz ograniczają do niezbędnego minimum czas przebywania w szatni i na korytarzu przedszkola.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Dzieci myją ręce wodą z mydłem niezwłocznie po stawieniu się w przedszkolu oraz wielokrotnie w ciągu dnia.
 • Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci w dobrej kondycji i zdrowe. Dzieci o obniżonym samopoczuciu (z katarem, kaszlem, z gorączką,) nie będą przyjmowane do przedszkola.
 • Dzieci, u których w ciągu pobytu w przedszkolu pojawiają się objawy infekcji (np. gorączka, kaszel, katar) są natychmiast izolowane. Rodzice lub inne upoważnione osoby mają obowiązek je niezwłocznie odebrać. W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostawać w ciągu dnia w kontakcie telefonicznym z przedszkolem.
 • Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że jest ono zdrowe.
 • Używanie przez dzieci na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli rodzic dziecka wyraża taką wolę.
 • Pracownicy z objawami infekcji oraz mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że są oni zdrowi, nie są dopuszczani do pracy.
 • Pracownicy, u których pojawiają się objawy infekcji są niezwłocznie odsuwani od wykonywania obowiązków i kierowani na konsultację lekarską.
 • Powierzchnie i przedmioty, z którymi mają kontakt dzieci i inne osoby przebywające w przedszkolu, są zmywane środkiem z detergentem lub dezynfekowane, a pomieszczenia przedszkola – systematycznie wietrzone.
 • Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli pracownik wyraża taką wolę.