Zawieszenie działalności przedszkola – przedłużenie

Informujemy, że okres zawieszenia działalności przedszkoli został przedłużony do dnia 18.04. O opiekę stacjonarną dla dziecka mogą wnioskować do dyrektora przedszkola rodzice, którzy:

 • a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • e) wykonują działania ratownicze,
 • f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do dyrektora przedszkola.

Wniosek-o-zorganizowanie-opieki-podczas-zawieszenia-zajec-stacjonarnych-w-przedszkolu 18.04

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r.

Rozporządzenie MEiN z dnia 8.04.2021 zmieniające rozporządzenie z dnia 26.03.2021